Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy gäller för användning, bokningar och köp genom den här plattformen och de tjänster som erbjuds med denna.

 

Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar din personliga information i vårt arbete. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du besöker webbplatsen, appen, bokar tjänster, produkter och upplevelser eller när du kontaktar oss för service måste vi samla in personuppgifter om dig för att kunna leverera tjänsten.

 

Detta är informationen vi samlar in

Geztio AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till:

 

 • namn
 • födelsedatum
 • kön
 • nationalitet
 • adress, e-postadress och telefonnummer
 • betalningsuppgifter

Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning:

 

 • ålder
 • önskemål om specialkost
 • vid anpassade produkter så som kläder och utrustning inkluderas mått baserad på de produkter som beställs.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning, bokning och/eller köp av biljett med tillhörande kringprodukter, skapande av konton eller andra tjänster på webben, i appen eller per telefon. Alternativt delges vi uppgifter från tredjepartsaktörer. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter. I många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

Med dessa lagliga grunder har vi rätten att samla in personuppgifter och information

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

Fullgörande av tjänsten och/eller produkten. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet/köpet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig produkten.

 

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 

Lagring av personuppgifter och information

Vi lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, enligt ovan. Genom din beställning, bokning och/eller köp kommer dina personuppgifter att lagras av Geztio AB i så många år som lagarna kräver. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och Geztio AB:s gällande ansvarsförsäkringar.

 

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per e-post. När ärendet är avslutat kommer uppgifterna att sparas det antal år som krävs för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och Geztio AB:s gällande  ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

 

Så kan vi använda informationen och syftet med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera biljett-, produkt- eller de tilläggstjänster som du beställt. Det kan även handla om att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att möjliggöra allmän kundservice.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna ge dig information per post, e-post, SMS eller via telefonsamtal.

 

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen och andra lagar och förordningar, tex. gällande säkerhet.

 

Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Geztio AB, t ex noteringar om frågor och åsikter kring produkter och tjänster.

 

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre rese erbjudande och bättre service.

 

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden genom att kontakta oss.

 

Dina rättigheter

Geztio AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt GDPR har du rätt till:

 

 • Få dina uppgifter behandlade på ett rättvist, lagligt och öppet sätt;
 • Bli informerad om hur dina personuppgifter används, ett exempel är denna integritetspolicy;
 • Komma åt personuppgifter vi har om dig;
 • Kräva att vi korrigerar eventuella misstag i dina personuppgifter;
 • Kräva att vi raderar personuppgifter om dig i vissa situationer där vi inte har någon laglig grund för oss att fortsätta att behandla dem;
 • Begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller annan tjänsteleverantör i ett enkelt, strukturerat format;
 • När som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsförings ändamål;
 • Invända mot automatiserat beslutsfattande som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig;
 • I vissa andra situationer invända mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter; och
 • På annat sätt begränsa eller tillfälligt stoppa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, har ett klagomål eller vill prata med oss angående någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss: E-post: info@gezt.io

 

Om du är missnöjd med våra tjänster, och vi inte kunde hjälpa dig, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är den svenska dataskyddsmyndigheten. Deras uppgifter finns på https://www.datainspektionen.se, eller kontakta dem via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se eller via post till Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige.

 

Vilka vi lämnar ut personuppgifter till och vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Som företag delar vi dina personuppgifter internt och med utvalda tredje parter, till exempel tjänsteleverantörer, underleverantörer och andra tredje parter samt vid företagsöverlåtelser eller juridiskt avslöjande eller med tredjepart som ingår i avtal med Geztio.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Geztio anställda personal. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning eller vår partner som leverera vara eller tjänst.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med ex:

 

Geztio AB:s samarbetspartners tjänster inom handel-, tjänste- och besöksnäringssektorn

 

 • t.ex.  biljettlösningar.
 • t.ex.  hotell och lokala samarbetspartners.
 • t.ex. transportbolag, guider.
 • t.ex. mat- och upplevelsebolag.
 • t.ex. evenemangs-, arenor- och aktivitetsarrangörer.

 

Geztio AB:s anlitande leverantörer av administrativa tjänster, systemtjänster och andra tjänster

 

 • t.ex. företag inom drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • t.ex. betaltjänstleverantörer såsom banker och kortinlösande företag.
 • t.ex. bokföring, revisor
 • Tjänsteleverantörer inom marknadsföring.
 • Brottsbekämpning eller på grund av juridiska begäranden.

 

Personuppgiftsansvarig

Geztio AB, org. nr. 556937-2658, info@gezt.io är personuppgiftsansvarig av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Ändring av denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Därför rekommenderas du att granska denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på denna sida. Om du upptäcker att någon av våra ändringar eller tillägg inte är acceptabla måste du sluta använda Deztinations-appen och vår webb-baserade boknings- och köptjänst och informera oss om du vill utöva några av dina rättigheter enligt GDPR.

 

Om du har några frågor eller förslag om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss på info@gezt.io.

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2023.