Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Den mest värdefulla varan jag känner till är information

”Den mest värdefulla varan jag känner till är information”, sa Gordon Gekko, i filmen Wall Street , när han planerade köp av företag.

Gekko framställs som en symbol för girighet i filmen men hans syn på värdet av information är sant eftersom det är allmänt erkänt att data och information är ovärderliga tillgångar i en kunskaps- och tjänsteekonomi.

Så inleder författarna Carmen Lam och Professor Bob McKercher en forskningsrapport från 2012 om vilken typ och kvalitet på information om gästen som tillhandahålls av 110 nationella turismorganisationer i världen.

I forskningsrapporten ställdes frågan om det finns några gap mellan tillhandahållandet av allmänt tillgänglig marknadsinformation på den offentliga sektorns webbplatser, typ TVV, och turism företagens behov. Sju gap framkom i rapporten;

  • För det första är den typ av data som krävs för turism organisationers rapporteringsbehov inte samma som företagen har behov av.
  • För det andra finns ett tillgänglighets gap där det ofta är svårt att hitta data och nästan omöjligt att genomföra jämförande studier mellan länder.
  • För det tredje noterades en avsaknad av standardisering av mätvärden trots ansträngningarna från organisationer som FN: s världsturism organisation.
  • Ett formatgap representerar den fjärde klyftan, där ett gemensamt sätt på vilket data presenteras i ett statiskt format saknas för industrin globalt.
  • Bristen på en central data identifieringspunkt, även inom ett land, utgör den femte luckan. Att hitta data är för närvarande en tidskrävande process.
  • Sammantaget leder dessa fem luckor till den sjätte luckan, Total Data Quality Management, det finns för liten kunskap om industrins behov.
  • Slutligen föreslår litteraturen också en sjunde lucka, ett datakultur gap som gäller för industrin. Dvs förståelsen för vikten av data om kunden samt hur man använder den för att bli lönsam.

Geztios produkter löser dessa problem genom speciellt utformade tjänster för turismindustrin där vi gör det lätt att få tillgång till och skapa djup kunskap om destinationers och företags kunder i realtid. Läs mer om vår plattform här.

Rapporten påpekar att ha relevant och högkvalitativ marknadsinformation är avgörande för att vara lönsam i dagens konkurrensutsatta miljö. Forskarna Brown, Chui och Manyika (2011) visade att företag som använder data för att stödja beslutsfattandet har högre avkastning på eget kapital än dem som inte gör det. Bevis på vikten av data kan ses genom att man skapar ledande befattningar inom banksektorn, till exempel ”Chief Data Officer” eller ”Global Data Head” i företag som Citi och JPMorgan Chase (Valentine, 2007).

I allt större utsträckning börjar även små och medelstora företag också förstå värdet av att tillämpa data för beslutsfattande. En undersökning som genomfördes av Techaisle på över 800 små och medelstora företag från olika sektorer i USA fann ett ökat behov av kunskap om sina kunder för att få en konkurrensfördel (Market Watch, 2012).

Rapporten pekar på att turismsektorn är i stort behov av rätt information vid rätt tillfälle, till rätt person. Information som ger företagen kunskap om kunder, köpbeteende och marknadsutvecklingar (Cooper, 2005) som kan hjälpa utvecklare, marknadsförare och chefer att göra rätt investeringar i bemanning, marknadsföring och produktutveckling mm.

Prova vår tjänst Analyser gratis i 1 månad och få tillgång till inkvarteringsstatistiken från SCB för din kommun på ett helt nytt bättre , enklare och billigare sätt än någonsin tidigare.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

Vänliga hälsningar
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson
VD Geztio AB
Klicka här för att kontakta mig:bulan@gezt.io

Köp rapporten här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973612001055